Wat is je dak waard?

Privacy voorwaarden

Algemeen

www.watisjedakwaard.nl in een onderdeel van Zonatlas NL B.V.

De privacy voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten die verricht worden door de juridische entiteiten Zonatlas NL B.V en andere werkmaatschappijen en/of handelsnamen die tot Zonatlas NL B.V. (hierna weer gegeven als Zonatlas) behoren tenzij expliciet naar andere voorwaarden wordt verwezen.

Privacy Voorwaarden

Zonatlas kan u vragen om bepaalde informatie te verschaffen wanneer u onze website(s) raadpleegt. Zonatlas mag deze informatie aan derden verschaffen indien Zonatlas hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Zonatlas verwerken.

Zonatlas gebruikt persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoen wij aan uw verwachting én de privacywetgeving.

Zonatlas respecteert de privacy van de gebruikers van haar websites. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verkocht, verhandeld of gedeeld met reorganisaties die niet met onze producten en/of diensten te maken hebben. Uw persoonsgegevens worden wel gebruikt om u in contact te brengen met maximaal vijf aanbieders van het product en/of dienst waarvoor u offertes heeft aangevraagd. Deze aanbieders betalen een vergoeding aan Zonatlas.

Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen Websites iets over je voorkeuren te weten komen.

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.>/p>

Informatie die we verzamelen en bewaren

We verzamelen, bewaren en gebruiken enkel de informatie die wij noodzakelijk achten om de best mogelijke diensten te leveren aan de gebruikers van onze website(s). U kunt altijd de websites van Zonatlas bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met ons te delen. We vragen u voor het gebruik van onze diensten om enkele noodzakelijke gegevens die vervolgens vertrouwelijk worden behandeld.

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte (persoons)gegevens kunnen door Zonatlas worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de door de deelnemer gevraagde actie, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere boodschap te sturen;
 • Om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Om te voldoen aan de op Zonatlas van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met, of ter beschikking worden gesteld aan, de onderdelen van Zonatlas.

Derdenverstrekking

Uw gegevens worden enkel aan partijen verstrekt, die door Zonatlas worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld aan maximaal 5 Zonatlas partners die u een offerte kunnen aanbieden op het door u aangevraagde product). Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld om contact op te nemen om u een offerte of informatie aan te bieden). U geeft door het meedoen aan deze actie akkoord (permissie) om de door u kenbaar gemaakte gegevens ter beschikking te stellen aan de genoemde initaiatiefnemer van deze actie om deze partij in staat te stellen contact met u op te nemen voor een persoonlijk advies en/of een scherpe aanbieding. De leveranciers van diensten aangesloten bij Zonatlas zijn contractueel gebonden uw gegevens uitsluitend te gebruiken om een offerteaanvraag op te stellen en daar contact met u over op te nemen.

Daarnaast is het mogelijk dat Zonatlas op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. Zonatlas zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Vragen, inzage en correctie of verzet voor Consumenten

Indien u:

 • vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid;
 • wilt weten welke persoonsgegevens Zonatlas van u verwerkt;
 • uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen;
 • niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan leveranciers aangesloten bij Zonatlas of derden zoals hierboven onder het kopje 'Doeleinden gegevensverwerking' omschreven;

Kunt U een verzoek daartoe richten aan ons. Kijk op http://www.zonatlas.nl/home/start/contact/ voor de wijze waarop u contact met ons kunt opnemen Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal Zonatlas uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet Zonatlas verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen, inzage en correctie of verzet voor Deelnemers

Indien u:

 • vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid;
 • wilt weten welke persoonsgegevens Zonatlas van u verwerkt;
 • uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen;
 • niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan leveranciers aangesloten bij Zonatlas of derden zoals hierboven onder het kopje 'Doeleinden gegevensverwerking' omschreven;

Kunt U een verzoek daartoe richten aan ons. Kijk op http://www.zonatlas.nl/home/start/contact/ voor de wijze waarop u contact met ons kunt opnemen. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal Zonatlas uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet Zonatlas verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen, inzage en correctie of verzet voor Leveranciers

Indien u:

 • vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid;
 • wilt weten welke bedrijfsgegevens Zonatlas van u verwerkt;
 • uw bedrijfsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen;

Kunt U een verzoek daartoe richten aan ons via http://marktplaats.zonatlas.nl/contact.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal Zonatlas uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende bedrijfsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet Zonatlas verplicht om de betreffende bedrijfsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen privacy voorwaarden

Zonatlas behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Zonatlas adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Deze privacy voorwaarden zijn vastgesteld op 30 april 2016.

Disclaimer

Algemeen

www.watisjedakwaard.nl in een onderdeel van Zonatlas NL B.V.

De privacy voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten die verricht worden door de juridische entiteiten Zonatlas NL B.V en andere werkmaatschappijen en/of handelsnamen die tot Zonatlas NL B.V. (hierna weer gegeven als Zonatlas) behoren tenzij expliciet naar andere voorwaarden wordt verwezen.

Toepasselijk recht

Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Zonatlas NL B.V. is gevestigd.

Aansprakelijkheid

Zonatlas doet haar uiterste best om te voorkomen dat de informatie die op de websites wordt verstrekt fouten bevat. Deze garantie kunnen we helaas niet geven. Voor eventuele onjuistheden op onze websites is Zonatlas niet aansprakelijk. Heeft u foutieve informatie op onze websites gezien, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt.

Zonatlas is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website en/of de diensten die geboden worden.

De gebruiker van de website vrijwaart Zonatlas uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid en vrijwaart Zonatlas ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website.

Geen garanties

Zonatlas probeert deelnemers en aanvragers van producten en/of diensten via haar website bij elkaar te brengen. Zonatlas heeft daarin slechts een faciliterende rol bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Zonatlas kan dan ook geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde diensten en/of werkzaamheden en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van goede en duidelijke afspraken met degene die uw eventuele opdracht gaat uitvoeren.

Rechten

Alles wat op de websites van Zonatlas staat mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden door bezoekers en deelnemers. Bezoekers en deelnemers van de websites van Zonatlas mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zonatlas niets van de websites overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen. Zonatlas, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de websites van Zonatlas staat.

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

www.watisjedakwaard.nl in een onderdeel van Zonatlas NL B.V., ofwel www.zonatlas.nl.

Deze gebruikersvoorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten die verricht worden door de juridische entiteiten Zonatlas NL B.V en andere werkmaatschappijen en/of handelsnamen die tot Zonatlas NL B.V. (hierna weer gegeven als Zonatlas) behoren.

Zonatlas beheert meerdere websites waar de gebruiker de dienst wordt aangeboden om maximaal 5 offertes aan te vragen om zo een gewenst product of dienst te kunnen vergelijken. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de websites van Zonatlas. Door het bezoeken van de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Inhoud van website

De inhoud en vormgeving van deze website pagina’s vallen onder het auteursrecht van Zonatlas NL B.V., of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders. Reproductie is verboden.

Externe inhoud

www.watisjedakwaard.nl kan ook links naar andere websites bevatten. Die links worden aangeboden met het oog op verdere informatie verstrekking en niet ten teken dat Zonatlas deze websites en/of hun inhoud aanprijzen of onderschrijven.

Zonatlas draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde websites. Tevens kan zij evenmin instaan voor de bescherming en de privacy van informatie die gebruikers hebben verstrekt bij hun bezoek aan websites van derden. Gebruikers dienen zelf behoedzaamheid te betrachten en de privacyverklaring te raadplegen die geldt voor de website in kwestie.

Emailing

Uw e-mailadres wordt gebruikt om u te voorzien van informatie over uw informatieverzoek, we zullen u vragen om feedback nav uw informatie aanvraag.

Vervolgens kan Uw e-mailadres worden gebruikt om maximaal één keer per week onze nieuwsbrief met informatie over zonne-energie, besparingstips, andere relevante informatie over verduurzamingsmaatregelen naar u te versturen. U kunt zich hiervoor afmelden in de e-mail die u ontvangt na het doen van uw informatie aanvraag en onderaan elke nieuwsbrief. In ons privacy voorwaarden wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.

Privacy

De privacy voorwaarden van Zonatlas maakt deel uit van onderhavige voorwaarden. Lees hier de privacy voorwaarden van Zonatlas.

Informatie over Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies, die via uw Internetbrowser worden opgeslagen op uw randapparatuur, voor een optimale gebruikerservaring. Deze cookies worden gebruikt om de website www.watisjedakwaard.nl beter te laten functioneren.

Op onze website zijn website-knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door de code die wordt aangeleverd door de netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie zodat het delen van informatie met het door u gekozen sociale netwerk mogelijk is.

Lees aub de privacyverklaring van de sociale netwerken (zoals Facebook en van Twitter), welke regelmatig kunnen wijzigen, om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wij behouden ons het recht om bovenstaande verklaring aan te passen.

Bronvermelding

Foto’s, die op deze website worden vertoond, zijn of formeel aangeschaft, of mogen worden gebruikt omdat toestemming is verkregen, of zijn toegestaan met bronvermelding.

Andere informatie verkregen via derden zal altijd bronvermelding bevatten.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Zonatlas behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Zonatlas adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Deze gebruikersvoorwaarden zijn vastgesteld op 30 april 2016.